Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

whiterum
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
whiterum
8347 c120 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
whiterum
whiterum
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viasbguys sbguys
whiterum
1719 e9af
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
whiterum
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabagatela bagatela
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashakeme shakeme
whiterum
4251 67ff 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
whiterum
whiterum
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaRedPenny RedPenny

April 18 2017

whiterum
whiterum
5214 34e6 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viairmelin irmelin
whiterum
7537 781c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagrass grass
3964 b427
Reposted fromatem atem viamalewredneblond malewredneblond
whiterum
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamalinowowa malinowowa
whiterum
5912 126f
Reposted fromskrzacik skrzacik viamalinowowa malinowowa
whiterum
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viamiaki miaki
whiterum

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viategoniema tegoniema

April 17 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl