Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

whiterum
8774 8549
Reposted fromcalifornia-love california-love
whiterum
whiterum
whiterum
whiterum
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viamahoniova mahoniova
whiterum
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunknown6 unknown6
whiterum
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaunknown6 unknown6
whiterum
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunknown6 unknown6
whiterum
whiterum
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaMonasi Monasi
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa

April 29 2017

whiterum
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
whiterum
8347 c120 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
whiterum
whiterum
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viasbguys sbguys
whiterum
1719 e9af
whiterum
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabagatela bagatela
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl